streda 11. apríla 2007

Sedemriadkové prianie vadžry ku Guru Padmasambhavovi

Sedemriadkové prianie ku Guruovi Padmasambhavovi
Thondrup Tulku rinpočhe, podľa textu od Džu Miphama

Preložené podľa učenia Thondrup Tulku rinpočeho (http://www.quietmountain.org/links/teachings/7_Line_Prayer_To_Guru_Rinpoche/7lnpryr.htm)

(source of the picture http://www.thangka.ru/gallery/ge_padmadsat_b.html)

Sedem riadkové prianie vadžry zvané Päma Karpo (Biely Lotos), ktoré napísal Mipham Namgjal (1846-1912), slávny učenec tradície Ňingma Buddhadharmy v Tibete. …

HUM!
ORGJÄN JUL-GJI NUP-ČANG CCHANG,
PEMA KESAR DONG-PO LA,
JA-CCHEN Č‘OG-KI NGODRUP ŇE,
PÄMA DŽUGNÄ ŽE-SU TRAG,
KHORTU KHADRO MANGPÖ KOR.
KHJE-GJI DŽESU DAG-DRUB GJI,
ČIN-GJI LAB-Č'IR ŠEGSU SOL,
GURU PÄMA SIDDHI HUM.

OM AH HUM VADŽRA GURU PÄMA SIDDHI HUM

Sedemriadkové prianie vadžry je najposvätnejšie a najdôležitejšie prianie tradície Ňingma. Toto krátke prianie obsahuje vonkajšie, vnútorné a tajné učenia tanrického výcviku Dharmy. Praktikovaním Sedemriadkového priania, podľa ktoréhokoľvek z týchto cvičení, sa dá dosiahnuť výsledok jednotlivého konkrétneho cvičenia.

V tomto súhrne je päť úrovní interpretácie (tohoto priania). Je to (1) obecný alebo obvyklý význam, cesta skrytého významu, ktorá pozostáva z nasledujúcich troch úrovní;

(2) význam podľa cesty oslobodenia;

(3) význam podľa štádia zavŕšenia,

(4) význam podľa Ňingthigu Dzogpa čhenpo: priameho uskutočnenia spontánnej prítomnosti

a (5) význam podľa zavŕšenia výsledku. Pri tejto škále úrovni významu je vhodné, aby sa človek, ktorý prianíe vadžry recituje, naučil a praktikoval konkrétnu úroveň, ktorá zodpovedá jeho alebo jej kapacite...

V Tibete recitujú Ňingmapovia pred akýmikoľvek inými prianiami, meditáciou alebo vykonávaním ceremónie toto Sedemriadkové prianie vadžry ku Guru Rinpočhemu trikrát. Mnohí nasledovníci ho opakujú stovky a tisíce ráz, recitujúc ho po celý deň, urobia z neho svoje hlavne prianie, dych, život a kontempláciu.


História Sedemriadkového priania vadžry

Hovorí sa, že tieto riadky sú pozývacím prianím Guru Padmasambhavu na zhromaždenie slávnostnej hostiny Vadžra Dákiní.

Kedysi prišli do kláštora Nálanda heretickí učitelia učení v jazykoch a logike, ktorí nadávali na Dharmu. Buddhistickí učenci ich neboli schopní poraziť v debate. Potom mala väčšina učencov rovnaký sen. V ňom im Dákiní Žiwa Čhog predpovedala nasledovné:

„Nedokážete poraziť heretikov. Ak sem nepozvete môjho staršieho brata Dordže Töthreng Cala (tj. Guru Padmasambhavu), ktorý žije v Temnom pohrebisku, inak bude Dharma zničená.“

„Ako ho môžeme pozvať, keď je také ťažké tam ísť?“ pýtali sa učenci.

Dákiní povedala: „Zhromaždite na streche kláštora veľké obetiny s hudbou a vonnými tyčinkami a jednohlasne recituje Sedemriadkové prianie vadžry.“ A dala im Sedemriadkové prianie vadžry. Učenci robili priania v súlade s tým, v okamžiku sa z oblohy zázračne zniesol Guru Padmasambhava. Viedol buddhistických učencov a porazil heretikov prostredníctvom citácii textov a logickým dôvodením. Keď ho heretici zastrašovali svojimi magickými schopnosťami otvoril schránku, ktorú mu dala Dákiní Simhamukha a našiel mantru so štrnástimi slabikami. Jej recitovaním zničil zlých v radoch heretikov dažďom bleskov. Ostatných obrátil k Dharme. Hovorí sa, že toto prianie vzniklo pri tejto priležitosti.

Neskôr, keď Guru Padmasambhva prišiel v ôsmom storočí do Tibetu, dal toto prianie kráľovi a jeho poddaným. So zámerom uchovať ho pre budúce generácie žiakov, uzavrel ho v mnohých Termách. Neskôr bolo toto prianie odhalené v termách väčšiny zo 108 veľkých tertonov počas posledných desiatich storočí línie Ňingma, znova a znova, ako srdce všetkých prianí, učení a meditácie.

Obecný význam

HUM – invokuje myseľ Guru Rinpočheho.

ORGJÄN JUL-KJI NUP-ČANG CCHAM

V severozápadnej krajine – Odijáne

PEMA KESAR DONG-PO LA

Zrodený na piestiku lotosového kvetu

JA-CCHEN Č‘OG-KI NGODRUP ŇE

Nadaný najúžasejším dosiahnutím

PÄMA DŽUGNÄ ŽE-SU TRAG

Si známy ako Zrodený z Lotosu,
KHORTU KHADRO MANGPÖ KOR
si obkolepený mnohými dákiní,

KHJE-KJI DŽESU DAG-DRUB KJI

Nasledujem ťa a praktikujem:

ČIN-GJI LAB-Č'IR ŠEGSU SOL

Prosím príď a udeľ mi požehanie.

Majster (GURU) Padmasambhava (PEMA), udeľ [nám] (HUM) dosiahnutia (SIDDHI)


Cesta skrytého významu

Cesta oslobodenia

Korenný význam
HUM prebúdza samopovstalú múdrosť, absolútnu prirodzenosť.

1. Prirodzený stav mysle (orgjän jul) je slobodný (ccham) [od extrémov] samsáry (nub) a nirvány (čhang).

2. Je to realizácia jednoty (dongpo) prvotne čírej sféry (pema) a žiarivej vrodenej vadžra bdelosti (kesar) a (la)...

3. Je to Veľká dokonalosť, to, čo je úžasné (jacchen). Je to dosiahnutie (ne) najvyššieho siddhi (čhogki ngödrub), stavu Vadžradharu.

4. Toto je múdrosť absolútnej prirodzenosti, známa ako (žesu trag) absolútna báza (džungnä) Buddhov (pema).

5. Toto je múdrosť s (kor) jej početnými silami manifestácie (mangpo) vyžarujúcimi sa (dro) do absolútneho priestoru (kha) ako kvality (khortu).

6. Rozvíjam nezlomnú dvôveru (dag drub gji) v prirodzenosť mysle neduálnej prvotnej múdrosti (khje kji džesu),

7. aby som (čir) očistil všetku pripútanosť k javom do prvotnej múdrosti (čingji lab), nech uskutočním (šegsu sol) absolútnu prirodzenosť.

Esenciou prvotnej múdrosti je prázdnota (GURU), jej prirodzenosťou je jasnosť (PADMA) a všetkoprestupujúca energia súcitu (SIDDHI) s piatimi múdrosťami (HUM).

Komentár

Zaznenie semennej slabiky

Prianie začína zaznením semennej slabiky mysle, HUM, ktorá prebúdza samopovstalú prvotnú múdrosť, pravú prirodzenosť samsáry a nirvány.

Objekt priania

Riadok 1. Krajina Odijána je zvláštnym zdrojom tantry. V rámci vlastnej cesty, je zvláštnym zdrojom tanry tvoja vlastná myseľ, teda taký je význam slova Odijána. Myseľ alebo absolútna prirodzenosť mysle je slobodná od upadania do samsáry a stúpania k nirváne.

Riadok 2. Pema, lotos, značí absolútny priestor (dharmadhatu), skutočnú prirodzenosť, ktorú treba uskutočniť. Neprebýva nikde a je čistý od počiatku, tak ako je lotos nepoškvrnený nečistotou.

„Kesar“ piestik, značí žiarivú, vrodenú vadžra bdelosť (rigpä dordže), ktorá je prostriedkom na uskutočnenie tej prirodzenosti. Spontánne zavŕšená samožiariaca vrodená bdelosť, prvotná múdrosť, kvitne jasnosťou; a teda pripomína piestik lotosu. Tak ako stonka (dongpo) drží piestik a lupienky lotosu pohromade, samopovstalá, veĺká blažená prvotná múdrosť existuje ako jednota absolútneho priestoru a prvotnej múdrosti a je konečnou prirodzenosťou mysle alebo vrodenou jasnosťou mysle.

Riadok 3. Myseľ je spontánne zrodená, jasná Veľká Dokonalosť, prvotná múdrosť absolútnej prirodzenosti, význam štvrtého zmocnenia, ktorý je úžasný. Je spontánne prítomná ako báza Mysle všetkých Buddhov, dosiahnutie najvyššieho siddhi, stav Vadžradharu.

Riadok 4. Myseľ je bázou všetkých Buddhov troch časov, ktorí rozkvitli ako lotosy, čiže absolútna prirodzenosť; Myseľ je tak známa ako báza Pema, čiže báza Buddhov. Toto je poznanie Pema Džungneho ako absolútneho Buddhu.

Riadok 5. V tej prvotnej múdrosti sú nepredstaviteĺné kvality dosiahnutia, ktoré, ak sa rozdelia do rôznych kategórií, zahŕňajú päť múdrostí. Tak sa v nezakrytom priestore dharmadhatu neprestajne manifestuje množstvo prejavených síl prvotnej múdrosti ako jej vlastné atribúty.

Prianie

Riadok 6. Uskutočnenie prirodzenosti neduálnej prvotnej múdrosti a zdokonalenie tohto uskutočnenia skrz kontempláciu s nemennou istotou, čo je veľká múdrosť, je tu vyjadrené ako: „Budem ťa nasledovať a budem praktikovať.“

Riadok 7. Ak si získal skúsenosť a dosiahol si uskutočnením náhľadu istotu v tejto absolútnej prirodzenosti a zdokonalil si tu realizáciu praxou meditácie, premeníš všetku pripútanosť k nečistej vízii na čistú esenciu prvotnej múdrosti.

Alebo ak nedokážeš dosiahnuť prvotnú múdrosť, tak aby si obdržal do svojej mysle požehnanie cesty, praješ si nasledovné: „Nech prostredníctvom sily požehnania Lámu a pomocou štúdia a reflexie uskutočním absolútnu prirodzenosť, rozpúšťajúc do nej subjektívno-objektívnu dualitu ako vlny vody do vody.“

Mantra na privolanie požehnania

Prvotná múdrosť je prázdna esencia, Dharmakája a keďže nepodlieha akejkoľvek predstaviteľej kvalite, je tým najvyšším, GURU-om. Prirodzenosť prvotnej múdrosti je jasnosť. Je to spontánne zavŕšená Sambhogakája, s neprestajnou manifestáciou. Napriek tomu nie je oddelena od absolutneho priestoru. A tak je PADMA, lotos, čo znamená, že je nepoškvrnená relatívnymi vlastnosťami. Nedualitou tej esencie a prirodzenosti je všetkozharňujúca energia súcitu, ktorá sa objavuje v samsárických a nirvánických prejavoch, plniac priania bezpočtu bytostí, čo je SIDDHI alebo dosiahnutie. HUM značí samapovstalú prvotnú múdrosť, semennú slabiku mysle, ktorá má päť prvotných múdrostí.


Cesta zručných prostriedkov podľa štádia dovŕšenia

HUM - prebúdza samopovstalú vnútornú múdrosť.
Medzi (ccham) kanálmi roma (nub) kjangma (čhang) vadžra tela (ogyen yul),
v (la) osemcípej čakre srdca (pema) v thigle (kesar), v strednom kanáli uma (dongpo),
prebýva (ňe) úžasná (jacchen), veľká blažená, nepoškvrnená prvotná myseľ múdrosti, nemenná, jasná esencia, dosiahnutie najvyšších siddhi (čhogki ngödrub).
Je preslávená (žesu trag) ako spontánne prítomný, absolútny Padmasambhava (pema džungnä).
Táto esencia prvotnej múdrosti má (kor) mnoho (mangpo) druhov energií a thigle, ktoré sa manifestujú v prázdnom priestore (khadro) kanálov ako pohyb (khortu).
V súlade so zručnou povahou vadžra tela (khje-kji džesu) sa budem postupne cvičiť v prvotnej múdrosti (dag drub kji) podľa tantrického cvičenia.
Aby som (čir) premenil celú existenciu do sféry veľkej blaženosti (čingji lab), nech dosiahnem veľkú blaženosť tela vadžry (šegsu sol).
Najvyššia prvotná múdrosť (GURU) a nepoškvrnená smopovstalá blaženosť (PADMA) prinášajú absolútnu veľkú prvotnú múdrosť (SIDDHI), svätú myseľ Buddhov (HUM).

Komentár

Úvod

Pre tých, ktorí nie sú schopní uskutočniť absolútnu prvotnú múdrosť prostredníctvom výcviku popísaného v ceste oslobodenia, sa dá oslobodenie dosiahnuť prostredníctvom najskvelejšieho výcviku cesty zručných prostriedkov.

Zaznenie semennej slabiky

Slabika HUM značí prebudenie samopovstalej vrodenej prvotnej múdrosti.

Objekt priania

Riadok 1. Krajina Odijána znamená vadžra telo, ktoré je výnimočným základom tantry. V tom vadžra tele je na pravej strane kanál roma, v ktorom sa pohybuje solárna energia zmenšujúca množstvo thigle. Na ľavej strane je biely kanál kjangma, v ktorom sa pohybuje mesačná energia, ktorá rozhojňuje, očisťuje a ochladzuje thigle.

Medzi týmito kanálmi, v strede:

Riadok 2. Znamená lotos osemlupeňovú Dharmačakru v srdci , piestik znamená thigle, zivotnú esenciu piatich elementov. Stonka znamená umu alebo stredný kanál, v ktorom tečie energia prvotnej múdrosti.

Riadok 3. V tom cykle nádi, prány a bindu, v tej výnimočnej životnej esencii vadžra tela – a súčasne povstávajúc od počiatku, ako gáfor a vôňa gáfru, prebýva žiariace thigle, ktoré je nepoškvrnenou veľkou blaženosťou prvotnej múdrosti. Tak je to skutočne podivuhodné. Táto žiarivá esencia je nedualitou blaženosti a prázdnoty, ktorá prekračuje myšlienky a popis a je spontánnym zavŕšením najvyššieho siddhi, stavu Vadžradharu.

Riadok 4. Prvotná múdrosť uskutočnenia tej žiarivej esencie je známa ako absolútny samovznikutý Päma Džungnä.

Riadok 5. Tá prvotná múdrosť žiarivej esencie, Padmasambhava, má mnoho thigle a energií, ktoré sú silou manifestácie samotnej veľkej prvotnej múdrosti. Tie sa manifestujú v prázdnom priestore dutín stredného kanála a menších kanálov, ako ich pohyblivé súčasti. Ak použiješ výcvik v zručných metódach, cyklus tela vadžry sa objavuje ako veľká blažená prvotná múdrosť žiarivej esencie.

Prianie

Riadok 6. „Budem ťa nasledovať a budem praktikovať“ značí, poprvé, že je to výcvik v pochopení a zavŕšení prirodzenosti tela vadžry a podruhé prvotnú múdrosť veľkej blaženosti (dosiahnutú) skrz hlboké cvičenia štádia zavŕšenia s chrakteristikou, ktoré zahŕňajú jógu vnútorného tepla, cvičenie s podporou vnútorných a vonkajších vadžra družiek. Tieto cvičenia prinesú výsledok pripustenia karmických energíí do stredného kanála a uskutočnenie stavu ilozórneho tela, jasného svetla a jógy snu a to vďaka ovládnutiu energií a mentálnemu sústredeniu na jemné thigle.

Riadok 7. Prostredníctvom výcviku v zručných prostriedkoch transformuješ celú existenciu do dosiahnutia prirodzenosti nepoškrvrnenej veľkej blaženosti tela vadžry a transformuješ ich na mandaly tela, reči a mysle Buddhov. Aby si dosiahol veľkú blaženosť tela vadžry, rozpustia sa príčiny prejavov samsáry spôsobené mysľou znečistenou túlavými myšlienkami do stredného kanála nemennej prvotnej múdrosti a pripútajú sa k nemennej veľkej esencii, samotnej absolútnej sfére bázy. Teda Príď (dosiahni) do Dharmakáje, aboslútnej sféry bázy.


Mantra na privolanie požehnania

Prvotná múdrosť cesty, ktorá sa dá dosiahnuť skrz výnimočný výcvik, je najvyššia a teda GURU.

Všetky nečistoty, ako je päť rušivých, sa objavujú ako podpora veľkej nepoškvrnenej blaženosti a samooslobodenia, teda PADMA.

Ako konečný výsledok rýchlo dosiahneš veľkú prvotnú múdrosť teda SIDDHI.

V úžase nad tým, ako sa skrz výcvik na ceste zručných prostriedkov objavuje prvotná múdrosť, prichádza semenná slabika Mysle Buddhov – HUM.

Poznámka prekladateľa: Ešte existuje vysvetlenie podľa Ňingthig dzogpa čhenpo a podľa stavu Buddhu, ale tieto vysvetlenia su tajné a ťažko zrozumiťelné bez priameho poznania praxe tregčhö a thogalu, preto ich neuvádzam.

(source of the picture: http://www.flickr.com/photos/360o/114358553/)

Žiadne komentáre: