piatok 25. mája 2007

Kaláma sutta


Kalámovia z Kesaputty navštívili Buddhu

1.Tak som počul. Raz, keď Vznešený spoločne s veľkým spoločenstvom Bhikkhuov putoval po kósalskom kraji, vstúpil do mesta kalámskeho národa, ktoré sa volalo Kesaputta. Kalámovia, ktorí boli obyvateľmi Kesaputty [povedali]: „Ctihodný Gautama, mních, syn Sakjov vstúpil, počas cesty po Kosale, do Kesaputty. Dobrá povesť Ctihodného Gautamu sa šírila takto: V skutku, Vznešený je dokonalý, plne osvietený, nadaný poznaním a praxou, vznešený znalec svetov, sprievodca tých, ktorých je možné viesť, nemajúci páru, učiteľ bohov a ľudí, ktorým sám prostredníctvom svojho priameho poznania jasne porozumel. Ustanovil Dhammu, dobrú na počiatku, dobrú uprostred, dobrú na konci, majúcu slová i význam a dokonalú vo všetkom a prehlásil svätý život, ktorý je dokonale čistý. Vidieť takého dokonalého je vskutku dobré.“

2. Potom šli Kalámovia, ktorí boli obyvateľmi Kesaputty tam, kde bol Vznešený. Pri príchode mu niektorí vzdali úctu a posadili sa bokom, niektorí si s ním vymenili pozdravy a po skončení srdečného hovoru si sadli bokom, niektorí ho pozdravili zdvihnutím zopätých dlaní a sadli si bokom, niektorí oznámili svoje meno a priezvisko a sadli si bokom, niektorí sa bez toho, aby prehovorili, posadili bokom.


Kalámovia z Kesaputty žiadajú Buddhu o radu

3. Kalámovia, ktorí boli obyvateľmi Kesaputty sediac bokom, povedali Vznešenému: „Sú mnísi a bráhmani, Ctihodný pane, ktorí navštevujú Kesaputtu. Vykladajú a vysvetľujú svoje vlastné náuky; náukami druhých pohŕdajú, hania ich a trhajú na kusy. Iní mnísi a bráhmani tiež, Ctihodný pane, prichádzajú do Kesaputty. Aj oni vykladajú a vysvetľujú len svoje vlastné náuky; náukami druhých pohŕdajú, hania ich a trhajú na kusy. Ctihodný pane, máme o nich pochybnosti a neistotu. Ktorí z týchto ctihodných mníchov a bráhmanov hovoria pravdu a ktorí lož?“


Kritérium pre odmietnutie

4. „Je dobré Kalámovia, že máte pochybnosti a neistotu; objavila sa vo vás neistota o tom, čo je pochybné. Nuž Kalamovia, nenasledujte to, čo ste sa dozvedeli opakovaným počúvaním, ani tradíciu, ani zvesti a klebety,ani nenasledujte to, čo je v písmach, ani domienky, ani dogmy, ani klamlivé argumenty, ani nenasledujte to, čo je založené na predsudkoch k predstavám, o ktorých ste premýšľali, ani zdanlivé schopnosti druhých, ani nenasledujte názor 'Ten mních je náš učiteľ.' Kalámovia, keď vy sami viete: 'Tieto veci sú zlé, tieto veci sú zavrhnutiahodné, tieto veci neschvaľujú múdri ľudia, tieto veci vedú k škode a nešťastiu,' opustite ich.“


Chtivosť, nenávisť a zmätenosť

5. „Čo myslíte, Kalámovia? Chtivosť sa v človeku objavuje k jeho úžitku alebo k jeho škode?“
- „K jeho škode, Ctihodný pane.“
- „Kalámovia, súc odovzdaný túžbe a duševne túžbou premožený a podrobený, tento človek zabíja, kradne, cudzoloží a klame a tiež povzbudzuje druhých, aby konali rovnako. Povedie to skoro k jeho škode a nešťastiu?“
- „Áno, Ctihodný pane.“

6. „Čo myslíte, Kalámovia? Nenávisť sa v človeku objavuje k jeho úžitku alebo k jeho škode?“
- „K jeho škode, Ctihodný pane.“
- „Kalámovia, súc odovzdaný nenávisti a duševne nenávisťou premožený a podrobený, tento človek zabíja, kradne, cudzoloží a klame a tiež povzbudzuje druhých, aby konali rovnako. Povedie to skoro k jeho škode a nešťastiu?“
- „Áno, Ctihodný pane.“

7. „Čo myslíte, Kalámovia? Zmätenosť sa v človeku objavuje k jeho úžitku alebo k jeho škode?“
- „K jeho škode, Ctihodný pane.“
- „Kalámovia, súc odovzdaný zmätenosti a duševne zmätenosťou premožený a podrobený, tento človek zabíja, kradne, cudzoloží a klame a tiež povzbudzuje druhých, aby konali rovnako. Povedie to skoro k jeho škode a nešťastiu?“
- „Áno, Ctihodný pane.“

8. „Čo myslíte, Kalámovia? Sú tieto veci dobré alebo zlé?“
- „Zlé, Ctihodný pane.“
- „Hodné zavrhnutia alebo nehodné zavrhnutia?“
- „Zavrhnutiahodné, Ctihodný pane.“
- „Odmietané alebo chválené múdrymi?“
- „Odmietané,Ctihodný pane?“
- „Keď ich konáte a dodržiavate, povedú tieto veci k škode a nešťastiu alebo nie? Alebo ako sa to týka vás samotných?“
- „Keď niekto tak koná a dodržiava to, povedú tieto veci k škode a nešťastiu. Preto sa nás to priamo dotýka.“

9. „Teda ako bolo už povedané, Kalámovia, hovorím takto: 'Nuž Kalamovia, nenasledujte to, čo ste sa dozvedeli opakovaným počúvaním, ani tradíciu, ani zvesti a klebety,ani nenasledujte to, čo je v písmach, ani domienky, ani dogmy, ani klamlivé argumenty, ani nenasledujte to, čo je založené na predsudkoch k predstavám, o ktorých ste premýšľali, ani zdanlivé schopnosti druhých, ani nenasledujte názor 'Ten mních je náš učiteľ.' Kalámovia, keď vy sami viete: 'Tieto veci sú zlé, tieto veci sú zavrhnutiahodné, tieto veci neschvaľujú múdri ľudia, tieto veci vedú k škode a nešťastiu,' opustite ich.'“


Kritérium pre prijatie

10. „Nuž Kalámovia, nenasledujte to, čo ste sa dozvedeli opakovaným počúvaním, ani tradíciu, ani zvesti a klebety,ani nenasledujte to, čo je v písmach, ani domienky, ani dogmy, ani klamlivé argumenty, ani nenasledujte to, čo je založené na predsudkoch k predstavám, o ktorých ste premýšľali, ani zdanlivé schopnosti druhých, ani nenasledujte názor 'Ten mních je náš učiteľ.' Kalámovia, keď vy sami viete: 'Tieto veci sú dobré, tieto veci nie sú hodné zavrhnutia, tieto veci múdri ľudia schvaľujú, tieto veci vedú k úžitku a šťastiu,' začnite tak konať a pokračujte v tom.“

Neprítomnosť chtivosti, nenávisti a zmätenosti

11. „Čo myslíte, Kalámovia? Neprítomnosť chtivosti sa v človeku objavuje k jeho úžitku alebo k jeho škode?“
- „K jeho úžitku, Ctihodný pane.“
- „Kalámovia, tento človek, ktorý nie je odovzdaný túžbe a nie je duševne túžbou premožený a nie je podrobený, nezabíja, nekradne, necudzoloží a neklame a tiež povzbudzuje druhých, aby konali rovnako. Povedie to čoskoro k jeho úžitku a šťastiu?“
- „Áno, Ctihodný pane.“

12. „Čo myslíte, Kalámovia? Neprítomnosť nenávisti sa v človeku objavuje k jeho úžitku alebo k jeho škode?“
- „K jeho úžitku, Ctihodný pane.“
- „Kalámovia, tento človek, ktorý nie je odovzdaný nenávisti a nie je duševne nenávisťou premožený a nie je podrobený, nezabíja, nekradne, necudzoloží a neklame a tiež povzbudzuje druhých, aby konali rovnako. Povedie to čoskoro k jeho úžitku a šťastiu?“
- „Áno, Ctihodný pane.“

13. „Čo myslíte, Kalámovia? Neprítomnosť zmätenosti sa v človeku objavuje k jeho úžitku alebo k jeho škode?“
- „K jeho úžitku, Ctihodný pane.“
- „Kalámovia, tento človek, ktorý nie je odovzdaný zmätenosti a nie je duševne zmätenosťou premožený a nie je podrobený, nezabíja, nekradne, necudzoloží a neklame a tiež povzbudzuje druhých, aby konali rovnako. Povedie to čoskoro k jeho úžitku a šťastiu?“
- „Áno, Ctihodný pane.“

14. „Čo myslíte, Kalámovia? Sú tieto veci dobré alebo zlé?“
- „Dobré, Ctihodný pane.“
- „Hodné zavrhnutia alebo nehodné zavrhnutia?“
- „Nehodné zavrhnutia, Ctihodný pane.“
- „Odmietané alebo chválené múdrymi?“
- „Chválené, Ctihodný pane.“
- „Keď ich konáte a dodržiavate, povedú tieto veci k úžitku a šťastiu alebo nie? Alebo ako sa to týka vás samotných?“
- „Keď niekto tak koná a dodržiava to, povedú tieto veci k úžitku a šťastiu. Preto sa nás to priamo dotýka.“

15. „Teda ako bolo už povedané, Kalámovia, hovorím takto: 'Nuž Kalámovia, nenasledujte to, čo ste sa dozvedeli opakovaným počúvaním, ani tradíciu, ani zvesti a klebety, ani nenasledujte to, čo je v písmach, ani domienky, ani dogmy, ani klamlivé argumenty, ani nenasledujte to, čo je založené na predsudkoch k predstavám, o ktorých ste premýšľali, ani zdanlivé schopnosti druhých, ani nenasledujte názor 'Ten mních je náš učiteľ.' Kalámovia, keď vy sami viete: 'Tieto veci sú dobré, tieto veci nie sú hodné zavrhnutia, tieto veci múdri ľudia schvaľujú, tieto veci vedú k úžitku a šťastiu,' začnite tak konať a pokračujte v tom.'“


Štyri vznešené spočinutia

16. „Žiak Vznešených, Kalámovia, ktorý je takýmto spôsobom oprostený od chtivosti, oprostený od nenávisti, nezmätený, jasne chápuci a uvedomelý, spočíva po tom, ako prestúpil myšlienkou milujúcej láskavosti jeden svetový smer, rovnako druhý, takisto tretí ako aj štvrtý, tak aj horný smer, dolný a naprieč všetkými smermi, spočíva takto, lebo tam existujú všetky cítiace bytosti a prestupuje všetko, celý svet veľkou vznešenou neobmedzenou myšlienkou milujúcej láskavosti, slobodnej od myšlienok nenávisti alebo zlomyseľnosti.“
„Žije s tým, že prestúpil myšlienkou súcitu jeden svetový smer, rovnako druhý, takisto tretí ako aj štvrtý, tak aj horný smer, dolný a naprieč všetkými smermi, spočíva takto, lebo tam existujú všetky cítiace bytosti a prestupuje všetko, celý svet veľkou vznešenou neobmedzenou myšlienkou súcitu, slobodného od myšlienok nenávisti alebo zlomyseľnosti.“
„Žije s tým, že prestúpil myšlienkou radosti jeden svetový smer, rovnako druhý, takisto tretí ako aj štvrtý, tak aj horný smer, dolný a naprieč všetkými smermi, spočíva takto, lebo tam existujú všetky cítiace bytosti a prestupuje všetko, celý svet veľkou vznešenou neobmedzenou myšlienkou radosti, slobodnej od myšlienok nenávisti alebo zlomyseľnosti.“
„Žije s tým, že prestúpil myšlienkou vyrovnanosti jeden svetový smer, rovnako druhý, takisto tretí ako aj štvrtý, tak aj horný smer, dolný a naprieč všetkými smermi, spočíva takto, lebo tam existujú všetky cítiace bytosti a prestupuje všetko, celý svet veľkou vznešenou neobmedzenou myšlienkou vyrovnanosti, slobodnej od myšlienok nenávisti alebo zlomyseľnosti.“


Štyri istoty

17. „Žiak Vznešených, Kalámovia, ktorý má takú myseľ prostú nenávisti, takú myseľ prostú zlomyseľnosti, takú nezatemnenú myseľ a takú očistenú myseľ, je ten, kto nachádza tu a teraz štyri istoty.“
„'Za predpokladu, že je stav posmrti a existuje plod, následok činov, či už dobrých alebo zlých. Potom je možné, že po smrti sa narodím v nebeskom svete, ktorý je plný blaženosti.' Toto je prvá istota, ktorú nachádza."
„'Za predpokladu, že nie je stav posmrti a neexistuje plod, následok činov, či už dobrých alebo zlých. Aj tak v tom tomto svete, tu a teraz, ostávam slobodný od nenávisti, slobodný od zlomyseľnosti, živý, zdravý a šťastný.' Toto je druhá istota, ktorú nachádza."
„'Za predpokladu, že zlé (následky) dopadnú na toho, kto koná zlo, však ja nepomyšľam na to, že by som mal niekomu urobiť zle. Teda ako môžu postihnúť nešťastné (následky) mňa, ktorý nekoná žiadne zlo?' Toto je tretia istota, ktorú nachádza."
„'Za predpokladu, že zlé (následky) nedopadnú na toho, kto koná zlo, potom tak či tak vidím sám seba ako čistého.' Toto je štvrtá istota, ktorú nachádza."
„Žiak Vznešených, Kalámovia, ktorý má takú myseľ prostú nenávisti, takú myseľ prostú zlomyseľnosti, takú nezatemnenú myseľ a takú očistenú myseľ, je ten, kto nachádza tu a teraz štyri istoty.“

„Tak to je Vznešený, tak to je Velebný. Žiak Vznešených, Ctihodný pane, ktorý má takú myseľ prostú nenávisti, takú myseľ prostú zlomyseľnosti, takú nezatemnenú myseľ a takú očistenú myseľ, je ten, kto nachádza tu a teraz štyri istoty.“
„'Za predpokladu, že je stav po smrti a existuje plod, následok činov, či už dobrých alebo zlých. Potom je možné, že po smrti sa narodím v nebeskom svete, ktorý je plný blaženosti.' Toto je prvá istota, ktorú nachádza."
„'Za predpokladu, že nie je stav po smrti a neexistuje plod, následok činov, či už dobrých alebo zlých. Aj tak v tom tomto svete, tu a teraz, ostávam slobodný od nenávisti, slobodný od zlomyseľnosti, živý, zdravý a šťastný.' Toto je druhá istota, ktorú nachádza."
„'Za predpokladu, že zlé (následky) dopadnú na toho, kto koná zlo, však ja nepomyšľam na to, že by som mal niekomu urobiť zle. Teda ako môžu postihnúť nešťastné (následky) mňa, ktorý nekoná žiadne zlo?' Toto je tretia istota, ktorú nachádza."
„'Za predpokladu, že zlé (následky) nedopadnú na toho, kto koná zlo, potom tak či tak vidím sám seba ako čistého.' Toto je štvrtá istota, ktorú nachádza."
„Žiak Vznešených, Ctihodný pane, ktorý má takú myseľ prostú nenávisti, takú myseľ prostú zlomyseľnosti, takú nezatemnenú myseľ a takú očistenú myseľ, je ten, kto nachádza tu a teraz štyri istoty.“

„Úžasné Ctihodný pane! Úžasné Ctihodný pane! Akoby, Ctihodný pane, niekto postavil na nohy to, čo je hore nohami alebo odhalil to, čo je skryté, alebo ukázal cestu niekomu, kto sa stratil, alebo rozsvietil lampu v tme mysliac si: 'Tí, ktorí majú oči uvidia viditeľné veci,' práve tak ustanovil Vznešený Dhammu mnohými spôsobmi. My, Ctihodný pane, sa utiekame k Vznešenému, utiekame sa k Dhamme a utiekame sa k spoločenstvu Bhikkhuov. Ctihodný pane, nech nás Vznešený považuje za laických nasledovníkov, ktorí od teraz prijali útočisko na celý život.“

Z anglického jazyka preložil Kunzang, z pálijského do angličtiny Ctihodný Somma Théra,
anglický text je na: Access to Insight

(source of the picture: http://premasai.free.fr/bouddha.jpg)

Žiadne komentáre: