utorok 9. júna 2009

Otázky Ňimo Gomčhena

Otázky meditujúceho Ňimo Gomčhena a odpovedi Sakja Panditu

S úctou sa klaniam k nohám Svätého Gurua! Slávny Sakja Pandita napísal nasledovné riadky Ňimo Gomčhenovi, meditujúcemu naplnenému dôverou a duchovným zameraním, ktorý sa úprimne venuje praxi: V odpoveď na tvoje otázky:

Čo je príčinou pre zrieknutie sa tohto života? Príčinou je vedomie, že kolobeh existencie nemá (skutočnú) esenciu.

Aká je prispievajúca príčina pre také zrieknutie sa? Vidieť chyby kolobehu existencie.

Aká je definícia zrieknutia sa? Mentálne sa odvrátiť od Ôsmich svetských dhariem.

Čo je znakom zrieknutia sa? Nebyť ovplyvnený Ôsmimi svetskými dharmami, dokonca ani vtedy, keď na nich narazíš.

Aká je definícia dosiahnutia Osvietenia v jednom živote? Oslobodiť svoje telo od starnutia a smrti a zavŕšiť prirodzenosť Štyroch dimenzií Buddhu.

Čo je neurčitý čin? Je to čin, ktorý nie je schopný vytvoriť ani dobré ani zlé následky.

Čo je venovanie zásluh? Niečo, čo premieňa príčinne korene cnosti na akýkoľvek následok, ktorý si praješ.

Čo je prianie? Túžba po bohatých výsledkoch [duchovnej praxe].

Aký je zmysel priaznivých veršov? Sú to zvláštne slová, ktoré vytvárajú na základe požehnania pravdou dobré výsledky.

Je v uskutočnení prirodzenosti mysle úplné pochopenie významu Troch košov Učení a Štyroch tried tantry? Sú dve realizácie: Uskutočniť prázdnotu mysle a uskutočniť jednotu javov a prázdnoty mysle. Uskutočnením prázdnoty mysle nepochopíš úplne význam Troch košov Učení a Štyroch tried tantry. S takou realizáciu môžeš plne pochopiť Vyvanutie Počúvajúceho (šrávaku), ale keďže toto vyvanutie padá do extrému čistej prázdnoty, nepochopil by si učenia Mahájány. Toto sa hovorí vo všetkých sútrach a tantrách Mahájány. Realizácia jednoty [javov a prázdnoty ] nie je poškvrnená ani tými najmenšími chybami. Preto obsahuje základ etiky a tak je (v nej) úplný kôš Vinaje. Keďže sa [z takej] realizácie objavuje Hrdinské samádhi a všetky ostatné stavy koncentrácie, je úplný kôš Sútier. Keďže z podoby Vševediacej mysle pozná všetky poznateľné veci, je úplný kôš Abidharmy. A vďaka jej pochopeniu zvláštnych vonkajších a vnútorných vzájomne súvisiacich javov, sú úplné Štyri triedy Tantry.

Sú Tri klenoty úplné v našej mysli? Len v púhej prázdnote mysle a pochopení tej prázdnoty, nie sú Tri klenoty úplné. V jednote poznania (tj. jasnosti) a prázdnoty mysle sú úplné semienka Troch Klenotov. Ak správne uskutočníš význam tej jednoty, budú zjavne úplné aj Tri klenoty.

Najvyššie zavŕšenie (siddhi) je možné dosiahnuť vďaka Guruovi alebo božstvu? Neobjavuje sa zo žiadneho z nich samostatne. Ale sa objavuje vďaka Guruovi, meditačnému božstvu, Buddhom troch časov, tvojej vlastnej mysli a z realizácie neoddeliteľnosti všetkej Samsáry a Nirvány.

Čo robí z niekoho môjho skutočného Gurua? Človek, od ktorého si správne dostal štyri zmocnenia v súlade s Tantrami je tvojím skutočným Guruom. Guru, od ktorého si také zmocnenie nedostal – akokoľvek dobrým človekom by mohol byť – je tvojim Guruom len podľa mena. Napríklad, človek od, ktorého dostaneš mníšske vysvetenie je tvojim skutočným opátom, ale ak ťa nikto nevysvätil, nie je tvojím skutočným opátom. A dokonca aj keď ho volajú „Opát“, je opátom len podľa mena. Teda: "bez udelenia zmocnenia, niet žiadneho Gurua. Bez mníšskeho vysvätenia niet žiadneho opáta. Bez sľubov niet pokračovania v cnosti. Bez toho, aby si šiel po útočisko, nie si duchovný človek." To je význam horeuvedených veršov.

Je možné vykonať počúvanie, reflexiu a meditáciu na základe jedného výroku Buddhu? Opierajúc sa o jeden výrok Buddhu, môžeš praktikovať počúvanie, reflexiu a meditáciu. Podstatou takého výroku je, že je to osvietená aktivita Tathágatu.

Ktoré učenia spomedzi všetkých učení Buddhu sú hlboké? S ohľadom na duševné schopnosti jednotlivcov, sú všetky učenia hlboké. Na druhú stranu len tantrické učenia sú hlboké pre všetkých praktikujúcich spoločne.

Je človek, ktorý uskutoční prázdnotu Buddhom? Ten, kto uskutočnil len prázdnotu nie je Buddhom. Ak chápeš všetky poznateľné veci, si plne osvietený. Okrem toho, sú dva typy pochopenia, pochopenie, že neexistuje žiaden konečne (alebo vrodene) existujúci jav a pochopenie všetkých jednotlivých relatívne existujúcich javov.

Tvrdíš, že si realizovaný človek? Keďže som na absolútnej úrovni nezrealizoval žiaden jav, netvrdím, že som realizovaný človek. Ale keďže ovládam Päť polí poznania relatívnej pravdy, tvrdím, že som Pandita.

Sú medzi tvojimi žiakmi takí, ktorí objavili prirodzenosť mysle? Pokiaľ viem niet medzi mojimi žiakmi nikoho s absolútnou realizáciou mysle, ale je mnoho takých, ktorí sú učení v relatívne existujúcich javoch. Keďže je myseľ [bez vrodenej] esencie, načo je objavenie mysle?

Ak neobjavím myseľ, dokonca ak som aj nazhromaždil zásluhy, nevedie to [len] k dočasnému šťastiu? Ak neuskutočníš spôsob existencie mysle – význam prázdnoty – nedosiahneš radosť Oslobodenia len svojim nazhromaždením zásluh. Hoci to môže byť príčinou radosti na vrchole Cyklickej existencie, nazhromaždenie zásluh nie je ešte zdokonalené a na druhú stranu, ak nemáš poznanie všetkých poznateľných javov, ale len uskutočnenie prázdnoty mysle, ako môžeš byť Buddhom? Ak by to bolo možné boli by Buddhovia v nirváne Počúvajúcich a tiež by boli Buddhovia v prázdnom priestore. Ale ako by tam mohli byť Buddhovia? Teda tvrdením všetkých Sútier a Tantier je, že Buddhovstvo vyvstáva skrz poznanie všetkých poznateľných objektov a skrz realizáciu, že niet vrodenej esencie, ktorú treba uskutočniť, čiže poznanie toho, o čom niet čo vedieť.

Kedy máme istotu, že sme dosiahli Osvietenie? Niektorí ľudia uskutočnia len prázdnotu mysle, ale nezdokonalili kvality Metódy ako aspektu výcviku. Niektorí také kvality mysle majú, ale neuskutočnili prázdnotu mysle. Niektorí majú obe, ale nie sú schopní viesť ich prax Metódy s ich poznaním. Niektorí majú iné kvality, ale keďže im chýba línia požehnania, sú neschopní vytvoriť čistý pohľad. A tak sa obávam, že Buddhovstvo je od nich ďaleko. Keďže mám veľa týchto vlastností, dúfam, že dosiahnem Osvietenie, avšak nie rýchlymi prostriedkami.

Kto je tvoj korenný Guru? Môj korenný Guru je Veľký Sakjapa Dragpa Gjalcchän, Vadžradhara, ktorého prirodzenosťou je telo, reč a myseľ všetkých Tathágatov troch časov.

Z akého dôvodu je tvojím korenným Guruom? Dal mi štyri zmocnenia - vázy a tak ďalej, ukázal mi štyri cesty štádia rozvoja a tak ďalej, vytvoril závislé vzťahy Štyroch dimenzií, vrátane dimenzie vyžiarenia (nirmanakáje), atď.; v skratke, keďže praktikuje v súlade s učeniami Buddhu v Sútrach a Tantrách, koná činy dokonale osvietenej bytosti a tak ho považujem za svojho korenného Gurua. Na druhú stranu ten, kto nedáva zmocnenia v súlade s Buddhovym učením, neodhaľuje cestu a nevytvára závisle vzťahy, ale odhaľuje myseľ, vo svojich učeniach sa obmedzuje na tie, ktoré vedú k Vyvanutiu Počúvajúceho – bez ohľadu na to, aké nazhromaždil zásluhy – taký človek nie je hodný byť považovaný za korenného Gurua praktikujúceho Mahájány, lebo tá cesta nie je cestou Mahájány. Teda zo spisu, ktorý sa volá „Syntéza“ (sDud pa): "S Múdrosťou samotnou, bez Metódy upadneš do stavu Počúvajúceho.“ Teda tí, ktorí dávajú malý dôraz na Metódu a veľký dôraz na Múdrosť, skĺznu k Nirváne Počúvajúceho.

Ktorá cesta k Osvieteniu je kratšia: cesta učeného panditu alebo „kusulu“? Obecne sú činy "kusulu" nečisté. "Kusali" znamená "cnostný človek". Sú kusaliovia, ktorí sa neopierajú o Buddhovu cestu a sú tiež panditovia, ktorí sa o tu cestu neopierajú. Ani jeden z nich sa nestane Buddhom. Sú aj panditovia a kusaliovia, ktorí sú buddhistami. Medzi nimi sú tiež panditovia aj kusaliovia, ktorí nasledujú Vozidlo dokonalostí (parámit), ktorí dosiahnu Buddhovstvo a trvá im to tri nespočetné eóny – teda dlhý čas. Sú tiež tantrickí panditovia a kusaliovia, ktorí vnútorne ustanovia určité závislé vzťahy a skrz ne rýchlo dosiahnu Osvietenie.Vraj je úlohou panditu stať sa učeným vo vonkajšom a vnútornom poli poznania. A hovorí sa, že kusali sa úplne oddá vnútornej praxi, po tom, čo odhodil všetky vonkajšie záležitosti. Aby sme dosiahli Osvietenie, najprv sa staneme znalcami všetkých poznateľných vecí a presekneme sa skrz nesprávne náhľady prostredníctvom počúvania a reflexie. Potom, keď si vezmeme Samádhi za svoju esenciálnu prax, presekneme sa skrz nesprávne náhľady prostredníctvom meditácie a tak dosiahneme Dharmu Vhľadu. Takto postupne dosiahneme Osvietenie. Preto je potrebné byť ako panditom tak aj kusalim. Hľadiac na tieto prístupy oddelene, je pandita bližšie k Buddhovstvu. Mohli by sme ale voči tomu namietať citujúc Sútru Ratnakútu (dKon mchog brtsegs pal): "Ak niekto medituje čo i len chvíľku , zásluhy z toho budú oveľa väčšie ako tie z počúvania a vysvetľovania druhým po desať eónov." Myslím, že tu niet rozporu. Význam toho citátu je, že meditácia [má takýto úžitok] ak už poznáme objekt meditácie, ale bez takéhoto poznania, ako by tam mohol byť taký úžitok? Písma Vinaje tiež hovoria, že by sme nemali meditovať v pustovni bez toho, aby sme pochopili Koše Učení. Abhidharmakóša (mNgon pa mdsod) tiež hovorí: "Nadaný správnym vypočutím a reflexiou, oddaj sa meditácii." Árjadéva tiež hovorí: "Bez spoľahnutia sa na relatívnu skutočnosť, neuskutočníte absolútnu skutočnosť. Bez uskutočnenia absolútnej skutočnosti, nedosiahnete Oslobodenie." Teda, vo všetkých Sútrach sa často hovorí, že vypočutie určitých bodov Dharmy nás oslobodí od určitých prekážok. Preto, ak nás počúvanie a reflexia oslobodzujú, doporučuje sa potom meditovať.

Je skvelé, že prebývaš ako meditujúci a myslím, že by bolo dobré, ak by si pokračoval na ceste Tantrickej metódy. Uvedomujem si, že niet žiadneho uskutočnenia odpovedí na otázky tohto uskutočneného človeka (teda teba), chápem, že niet žiadneho pochopenia a viem, že nie je čo vedieť.

Z anglického jazyka preložil Kunzang, originálny text je na:

http://mypage.direct.ca/w/wattj/jw/Nyimo.htm

1 komentár:

Unknown povedal(a)...

Hezky, Andrej!